เมนูหลัก
  หน้าหลักของหน่วยงาน
  ประวัติของหน่วยงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ที่ตั้งของหน่วยงาน
  บุคคลากรของหน่วยงาน
  แผนที่ตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ
 

 กิจกรรมของหน่วยงาน
  การตรวจสินค้า
  การดูงาน / เยี่ยมชม
  งานบริการผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก
  การประชุมผู้ประกอบการ
  สถิติการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ
ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำรายเดือน
  งานอื่นๆ
 

   ขั้นตอนและวิธีการ       
  ขั้นตอนการนำเข้า
  ขั้นตอนการส่งออก
  Download เอกสาร
  งานอื่นๆ
 

   CHECK MAIL
  

ประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)


กรมประมงเปิดใช้ระบบเชื่มโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต Fisheries Single Window ; FSW

           สามารถ Dowload เอกสารคู่มือและวิธีการใช้งานได้ที่นี่ 
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์จากด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา   พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (PDF)     

 

 

ตรวจสอบเรือขนถ่าย ตรวจสอบการนำเข้า ควบคุมการขนถ่าย
 
 
 
 

 

ภาพข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2559 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ นำโดยนายแสงศักดา กาลานุสนธิ์
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจฯ รวมทั้งหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์และถวายภัตราหารเพล
แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดยางทอง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจฯ
ณ ห้องด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา

 

ส่วนควมคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ การนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
วันที่ 21-25 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

ส่วนควมคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
กฏหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ
ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา


>>>ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

 
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา จัดประชุม การใช้งานระบบ FSW

3 รุ่น จำนวน 10 คน ต่อวัน  ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556

  แจ้งผู้ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลง เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก             
เพื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป


 
  ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา ได้ปรับเปลี่ยนเลขที่ใบอนุญาตและใบรับรอง
เป็นแบบตัวเลข 17 หลัก เริ่มดำเนินการ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
Update : 1ก.ย.2554


 
 


    ข่าวจากส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ


   ข่าวจากกรมประมง


 

 


 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

นายซุลกีฟีล ลติฟีปุตรา
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)

จำนวนผู้เข้าชม

   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ Foodsafty

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง