เมนูหลัก
  หน้าหลักของหน่วยงาน
  ประวัติของหน่วยงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ที่ตั้งของหน่วยงาน
  บุคคลากรของหน่วยงาน
  แผนที่ตั้งศูนย์ฯ
 

 กิจกรรมของหน่วยงาน
  การตรวจสินค้า
  การดูงาน / เยี่ยมชม
  งานบริการผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก
  การประชุมผู้ประกอบการ
  สถิติการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ
ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำรายเดือน
  งานอื่นๆ
 

   ขั้นตอนและวิธีการ       
  ขั้นตอนการนำเข้า
  ขั้นตอนการส่งออก
  Download เอกสาร
  งานอื่นๆ
 

   CHECK MAIL
  

 

.

.

 

ประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)
กรมประมงเปิดใช้ระบบเชื่มโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต Fisheries Single Window ; FSW
        สามารถ Dowload เอกสารคู่มือและวิธีการใช้งานได้ที่นี่  
ข่าวกิจกรรมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)
วันที่ 5 มกราคม 2560  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
จัดประชุมหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) ณ  ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
โดยมีนายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) เป็นประธาน  เพื่อชี้แจงแนวทางและทิศทางการปฏิบัติงาน  การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560
แนวทางการรับ – ส่งหนังสือราชการ และการบูรณาการร่วม ของด่านตรวจสัตว์น้ำในศูนย์ฯ เขต 3  ภายใต้การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตามกฎ กระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559

 

 

 

 


 
 

 


 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

นายซุลกีฟีล ลติฟีปุตรา
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)

จำนวนผู้เข้าชม

   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ Foodsafty

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง