เมนูหลัก
  หน้าหลักของหน่วยงาน
  ประวัติของหน่วยงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ที่ตั้งของหน่วยงาน
  บุคคลากรของหน่วยงาน
  แผนที่ตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ
 

 กิจกรรมของหน่วยงาน
  การตรวจสินค้า
  การดูงาน / เยี่ยมชม
  งานบริการผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก
  การประชุมผู้ประกอบการ
  สถิติการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ
ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำรายเดือน
  งานอื่นๆ
 

   ขั้นตอนและวิธีการ       
  ขั้นตอนการนำเข้า
  ขั้นตอนการส่งออก
  Download เอกสาร
  งานอื่นๆ
 

   CHECK MAIL
  


กรมประมงเปิดใช้ระบบเชื่มโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต Fisheries Single Window ; FSW

           สามารถ Dowload เอกสารคู่มือและวิธีการใช้งานได้ที่นี่ 
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์จากด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา   พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (PDF)     

 


กรมประมง โดยส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง

ได้จัดสัมมนาโครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือการประมงและการค้าสินค้าสินค้าประมง

ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2556

ณ โรงแรมพาวิลเลียนสงขลา โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกรมประมง

ให้เกียรติมาเป็นประธานและมีนายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง

เป็นวิทยากรบรรยายและมีนายสัญญารักษ์ สันสกุล พาณิชย์จังหวัดสงขลา

ดร.มาลิน สืบสุข รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายบุญทรง มุนีแนม

ผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำเป็นวิทยากรร่วมเสนอนายเรวัตร คงประดิษฐ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าปลาทูน่าและการรับรองในหนังสือรับรอง

การจับสัตว์สัตว์น้ำ ( Catch Certificate ) แก่ผู้ประกอบการ

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา
คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงานกรมประมง      

นำโดย  น.ส. ชมัยพร ชูงาน  หัวหน้ากลุ่มกองแผนงานและงบประมาณ 2

 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556ประชุมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การใช้งานระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนันสนุนใบอนุญาต

และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 3 รุ่น

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556  ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา


รุ่นที่ 1  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

รุ่นที่ 2  วันที่ 9 พฤษภาคม 2556


รุ่นที่ 3  วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

 


 
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา จัดประชุม การใช้งานระบบ FSW

3 รุ่น จำนวน 10 คน ต่อวัน  ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556

  แจ้งผู้ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลง เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก             
เพื่อเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป


 
  ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา ได้ปรับเปลี่ยนเลขที่ใบอนุญาตและใบรับรอง
เป็นแบบตัวเลข 17 หลัก เริ่มดำเนินการ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
Update : 1ก.ย.2554


 


    ข่าวจากส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ


   ข่าวจากกรมประมง


 

 


 

   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำฯ
 
 
นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
จำนวนผู้เข้าชม
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ Foodsafty

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง